Algemene voorwaarden Het Noordelijk Gala

 

 1. Algemeen

 

 • Het Noordelijk Gala (hierna: het “Gala”) wordt georganiseerd door de Stichting Evenementen Rotaryclub Staphorst-Reestland, in samenwerking met Rotary Club Staphorst-Reestland en Ronde Tafel 61 Meppel (gezamenlijk met andere (rechts)personen die namens hen zijn belast met de organisatie, hierna: de “Organisatie”).
 • Door het kopen van een ticket voor of het bezoeken van het Gala, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van het Gala zoals hieronder weergeven, alsmede de algemene voorwaarden van de locatie zoals te vinden op de website van De Havixhorst (www.dehavixhorst.nl).
 • Tickets voor het Gala zijn slechts verkrijgbaar via de website (www.hetnoordelijkgala.nl). Koop geen tickets via derden, er is geen garantie dat dit echte tickets zijn. Het is verboden om tickets onrechtmatig door te verkopen. Dit geldt o.a. in situaties waarbij winst wordt gemaakt op gekochte tickets. De organisatie behoudt zich het recht (door)verkoop te verbieden en in het geval van onrechtmatige verkoop toegang tot het Gala te weigeren.
 • Gekochte kaartjes voor het Gala zijn persoonlijk en worden niet teruggenomen door de organisatie. Elke bezoeker dient bij het betreden van de locatie in het bezit te zijn van een geldig en uniek entreebewijs en een geldige legitimatie. Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaartjes of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.
 • De minimumleeftijd voor het betreden van het Gala is 18 jaar. Bezoekers moeten bij het betreden van de locatie een geldige legitimatie kunnen tonen en daarmee aantonen dat ze 18 jaar of ouder zijn. Personen onder de 18 jaar zullen niet worden toegelaten tot het Gala en hebben geen recht op restitutie van de gemaakte kosten.
 • Tijdens het Gala dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 • Het bezoeken van het Gala is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De Organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.
 • De Organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende ondernemers, dan wel geleden schade die hieruit voortvloeit.
 • De Organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door onverwachte omstandigheden, en een dergelijke wijziging geeft geen recht op ongedaan making van de aankoop en dus evenmin op (al dan niet gehele) restitutie van het aankoopbedrag.
 • Wanneer het Gala door onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan (waaronder maar niet beperkt tot het afzeggen van chefs of artiesten, ziekte van personeel, brand, staking, slechts weeromstandigheden, tegenvallende ticketverkoop) geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden of dient te worden verschoven naar een latere datum, kan de Organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Bij het kopen van een ticket voor het Gala accepteert de koper dat in een dergelijk geval geen restitutie van de ticketprijs plaatsvindt in verband met door de Organisatie reeds gemaakte kosten.

 

 1. Overig

 

 • Bezoekers van het Gala zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de Organisatie en het personeel van de locatie (De Havixhorst) alsmede van brandweer, politie, GGD en ander bevoegd gezag. De beveiliging en Organisatie behouden zich het recht eenieder de toegang tot het Gala te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de Organisatie, de beveiliging of de politie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. Om welke reden dan ook wordt een betaalde ticketprijs in deze gevallen niet geretourneerd.
 • Het bezoeken van het Gala en het betreden van de locatie geschiedt geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de bezoeker.
 • Tijdens het Gala kunnen foto’s of opnamen worden gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden, website, social media e.d. Door het kopen van een ticket en het betreden van het Gala geeft de bezoeker toestemming aan de Organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.

 

 1. Foto’s en opnames

 

 • Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van (professionele) beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons. Op het Gala kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten ten behoeve van verslaggeving op social media, internet, in kranten of andere platforms. Door een ticket te kopen voor het Gala gaat u akkoord met deze beeldregistratie.

 

 1. Contact

 

 • Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@hetnoordelijkgala.nl.